Το Ιικό Φορτίο του SARS-CoV-2 Φτάνει τη Μέγιστη Τιμή του Πριν Εμφανιστούν Συμπτώματα

Εξετάζοντας τη διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά με το ιικό φορτίο και τον πολλαπλασιασμό του SARS-CoV-2 στον οργανισμό, μία ομάδα επιστημόνων διαπίστωσε ότι το ιικό φορτίο φτάνει τη μέγιστη τιμή του πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις αποφάσεις σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της COVID-19 που πρέπει να εφαρμοστούν. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν ως προδημοσίευση στο medRxiv.

Από την αρχή της πανδημίας του COVID-19, η επιστημονική κοινότητα έχει προσπαθήσει να κατανοήσει γιατί ο ιός μεταδίδεται τόσο εύκολα.

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι ο τρόπος εξάπλωσης του SARS-CoV-2 διαφέρει σε σχέση με άλλους κορονοϊούς, όπως ο SARS-CoV και ο MERS-CoV. Στους 2 τελευταίους ιούς, τόσο το ιικό φορτίο, δηλαδή η ποσότητα του ιού στο αίμα του ασθενούς, όσο και η μολυσματικότητα των ασθενών, φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Ωστόσο, στον SARS-CoV-2, όπως έχουν δείξει αρκετές έρευνες, το ιικό φορτίο κορυφώνεται πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Το παραπάνω γεγονός, καθώς και ο υψηλός αριθμός ασυμπτωματικών φορέων του SARS-CoV-2, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την επιλογή των καταλλήλων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Τα Μαθηματικά Μοντέλα στην Εκτίμηση της Εξάπλωσης ενός Ιού

Τα μαθηματικά μοντέλα αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση της διασποράς ενός παθογόνου και τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται συχνά ως οδηγός για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.

Χρησιμοποιώντας διαφορετικά μοντέλα με σκοπό να εκτιμήσουν την επίδραση διαφόρων παραγόντων (όπως η ηλικία, οι συννοσηρότητες και η παρουσία ή απουσία συμπτωμάτων) στην εξάπλωση του ιού, οι επιστήμονες εξέτασαν τη διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά με το ιικό φορτίο και τον πολλαπλασιασμό του ιού σε διαφορετικούς πληθυσμούς.

Στην ανάλυση εξετάστηκαν τελικά 66 έρευνες για τον πολλαπλασιασμό του ιού και 43 έρευνες για το ιικό φορτίο.

Ιικό Φορτίο και Διάρκεια Πολλαπλασιασμού

Από την ανάλυση των δεδομένων, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 φτάνει στη μέγιστη τιμή του πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ωστόσο παραμένει υψηλό για περίπου 3 εβδομάδες. Οι ασθενείς με σοβαρή νόσηση έχουν γενικά υψηλότερο ιικό φορτίο συγκριτικά με τους ασθενείς που παρουσιάζουν μέτρια ή ήπια συμπτώματα. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που νοσούν ήπια έχουν μόλις το 16% του ιικού φορτίου σε σχέση με τους ασθενείς που παρουσιάζουν σοβαρή νόσηση.

Σε άλλους κορονοϊούς, όπως οι SARS-CoV και MERS-CoV, το ιικό φορτίο φτάνει τη μέγιστη τιμή του μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Η έρευνα παρατήρησε επίσης ότι τα δείγματα από το αναπνευστικό σύστημα είχαν υψηλότερο ιικό φορτίο σε σχέση με τα δείγματα από το γαστρεντερικό, αν και οι επιστήμονες είχαν δεδομένα μόνο από ασθενείς που είχαν ήδη παρουσιάσει συμπτώματα. Η μείωση του ιικού φορτίου στα δείγματα του γαστρεντερικού ήταν πιο σταδιακή σε σχέση με τα δείγματα του αναπνευστικού συστήματος.

Αναφορικά με τον πολλαπλασιασμό του ιού, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ομοιάζει αρκετά αυτόν του ιού MERS-CoV, ενώ δεν παρουσίαζε διαφοροποίηση ανάλογα με το φύλο ή την ηλικία των ασθενών. Τόσο στα δείγματα από το αναπνευστικό όσο και από το γαστρεντερικό, η διάρκεια πολλαπλασιασμού του ιού ήταν παρόμοια και συχνά συνεχιζόταν ακόμα και 50 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Τι Σημαίνουν τα Παραπάνω Αποτελέσματα

Τόσο το ιικό φορτίο όσο και η διάρκεια πολλαπλασιασμού του SARS-CoV-2 διαφέρουν σε σχέση με άλλους κορονοϊούς.

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τους επιστήμονες της έρευνας, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα αν χρησιμοποιήσουμε λιγότερο σύνθετα μαθηματικά μοντέλα, με καταστροφικές συνέπειες.

Ουσιαστικά, καθώς το υψηλότερο ιικό φορτίο παρατηρείται πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων, η έρευνα εξήρε τη σημαντικότητα της καραντίνας και των ινχηλατήσεων στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Ένας από τους περιορισμούς της έρευνας ήταν ότι ο αριθμός των δειγμάτων από ασθενείς με MERS και SARS ήταν πολύ περιορισμένος. Επιπλέον, μόλις το 59% και 27% των ερευνών είχαν δεδομένα για το ιικό φορτίο και τον πολλαπλασιασμό του ιού, αντίστοιχα, επομένως οι ερευνητές έπρεπε να επικοινωνήσουν με τους συγγραφείς για να έχουν μία πλήρη εικόνα.

Καταλήγοντας, οι επιστήμονες τάχθηκαν υπέρ της εντατικοποίησης των μέτρων πρόληψης και ιδιαίτερα της καραντίνας και των ιχνηλατήσεων.

Φωτογραφία: NIAID

Ακολουθήστε μας στο Google News για την έγκυρη επιστημονική ενημέρωσή σας, έγκαιρα!

Μην χάσετε:
Σχετικά Αρθρα